Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY
 
 
 
W skład Komendy wchodzą :
 
1) Kierownictwo:
 
   a) Komendant Powiatowy Policji,
 
   b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 
2) Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
 
    - Wydział Kryminalny
 
3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 
    a) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
    b) Rewir Dzielnicowych
    c) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych,
    d) Posterunek Policji w Czudcu,
    e) Posterunek Policji we Frysztaku,
    f) Posterunek Policji w Wiśniowej,
    g) Posterunek Policji w Niebylcu,
   
   
 
4) Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym :
 
a) Wydział Wspomagający,
b) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna,
c) Jednoosobowe Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
  

TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE

 
 
§ 1
 
1. Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy Komendanta
    Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych zwanych dalej
   „kierownikami” oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.
 
2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Powiatowego
    Policji , zakres jego zadań i kompetencji rozciąga się na I Zastępcę Komendanta
    Powiatowego Policji.
 
 
 
§ 2
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, zwany dalej „I Zastępcą” działa w ramach udzielonego mu, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz odrębnymi decyzjami, umocowania i ponosi odpowiedzialność przed Komendantem Powiatowym Policji.
 
 
 
§ 3
 
1.Komendant Powiatowy Policji może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i
   wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy
   tych zespołów, a także osoby do realizacji zleconych im zadań.
 

2.Komendant Powiatowy Policji może upoważnić podległych policjantów 
   i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania   czynności  w określonych sprawach.

 
§ 4
 

1.Komendant Powiatowy Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych :

 
a)      Referat Wspomagający,
b)      Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych,
c)      Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna,
d)      Wydział Kryminalny
e)      Jednoosobowe Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. I Zastępca  sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych :

a)      Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
b)      Rewir Dzielnicowych,
c)      Posterunek Policji w Czudcu,
d)      Posterunek Policji we Frysztaku,
e)      Posterunek Policji w Wiśniowej,
f)       Posterunek Policji w Niebylcu,
 
 

3.Komendant Powiatowy Policji i I Zastępca określają zadania dla kierowników komórek organizacyjnych, nad którymi sprawują nadzór; w formie karty opisu stanowiska pracy.

 
§ 5
 
 1.Kierownik kieruje komórką organizacyjną Komendy.

2.Kierownik sporządza i aktualizuje karty opisu stanowiska pracy dla zastępcy
  i poszczególnych stanowisk służbowych oraz opisy stanowisk pracy.

3.Karty opisu stanowiska pracy sporządza się w trybie i na zasadach określonych
w przepisach o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend,   komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, natomiast opisy stanowisk pracy osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej, sporządza się na podstawie tych przepisów.

4.Kierownika zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca, policjant albo pracownik wskazany przez tego kierownika wykonujący zadania, o których mowa w regulaminie, chyba, że kierownik określił inny zakres zastępstwa.

5.Kierownik może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie czynności innych niż ustalone w kartach opisu stanowiska pracy i opisach stanowiska pracy.

6.Kierownicy zobowiązani są do współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji.

7.Kierownik obowiązany jest stwarzać warunki do sprawnej realizacji zadań służbowych, kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz kształtowania właściwych postaw etycznych.

 
ROZDZIAŁ IV
 
ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY
 
§ 1
 
Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:
 
1) analizowanie i ocenianie stanu zagrożenia przestępczością kryminalną, dynamiki,     struktury i geografii przestępstw, źródeł i przyczyn zagrożenia i określenie na ich podstawie taktyki działań zapobiegawczo - wykrywczych,
 
2) prowadzenie postępowań przygotowawczych i wykonanie czynności dochodzeniowo –śledczych zleconych przez uprawnione podmioty,
 
3) wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych,
 
4) organizowanie i prowadzenie poszukiwań:
 
a) osób ukrywających się przed organami wymiaru sprawiedliwości,
b) niebezpiecznych przestępców w trybie poszukiwań nadzwyczajnych,
c) osób zaginionych, a nadto identyfikowanie nieznanych zwłok i ustalenie tożsamości nieznanych osób,
 
5) organizowanie i prowadzenie akcji i operacji policyjnych,
 
6) prowadzenie różnych form pracy operacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami prawnymi,
 
7) współdziałanie i wymiana informacji z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji i innymi jednostkami Policji,
 
8) wykonywanie czynności z zakresu techniki kryminalistycznej,
 
9) współpraca z organami prokuratury i sądów w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych i innych zagadnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 
10) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie objętym działalnością Wydziału,
 
11) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji, rejestracji i statystyki,
 
12) prowadzenie oględzin miejsc zdarzeń i sporządzanie wymaganej dokumentacji,
 
13) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży.
 
§ 2
 
Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy:
 
1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
 
a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa
 i porządku w miejscach publicznych,
 
b) zwalczanie przestępczości,
 
c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci,
 
d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji
o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcje Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 
e) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych, konwojowych i ochronnych,
 
f) edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału
w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,
 
g) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 i porządku publicznego,
 
2) organizowanie i wykonywanie służby przez dyżurnych Komendy,
 
3)planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych,
 
4) inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń,
 
5) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych i rekreacyjnych,
 
6)realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów,
 
7) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,
 
8) edukacja dzieci i młodzieży oraz mieszkańców w zakresie bezpiecznego korzystania
 z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,
 
9)planowanie i organizacja działań własnych w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych
 
10) organizowanie działań pościgowych i blokadowych,

 

 
 

Metryczka

Data publikacji 08.11.2012
Data modyfikacji 23.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ciuba
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ciuba samodzielne stanowisko
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Katarzyna Kosturek
do góry