Programy prewencyjne - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Strzyżowie

 

PROGRAM PREWENCYJNY ”STOP PATOLOGIOM – RAZEM BEZPIECZNIEJ”
 


CELE PROGRAMU:

1. Ograniczenie zjawisk patologicznych.
2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
3. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
5. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
6. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli i pracowników sklepów oraz lokali gastronomicznych łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę.
8. Uświadomienie adresatom programu prewencyjnego specyfiki zagrożeń wynikających z faktu skorzystania z nieuczciwych i niebezpiecznych ofert pracy za granicą.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych w sklepach i lokalach gastronomicznych podających, sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
2. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez pracodawców i pracowników w przedmiocie ujętym niniejszym programem oraz informowanie o zagrożeniach jakie za sobą niesie nieprzemyślany wybór pracy za granicą.
3. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej, nikotynowej oraz w zakresie profilaktyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi
4. Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i papierosy, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia stosownych ustaw.
5. Organizowanie wojewódzkich konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego poruszających problematykę zjawisk patologicznych.
 

 

PROGRAM PREWENCYJNY DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU


CELE PROGRAMU:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
3. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
4. Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.
5. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
6. Zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie m. in. pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. oraz związanymi z tym m. in. ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane są niżej wyszczególnione kwestie:

a) przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

b) omawianie problematyki związanej z:

·         kradzieżami kieszonkowymi,

·         kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,

·         oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,

·         oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.

·         włamaniami do mieszkań lub domów.

c) podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania.

 

PROGRAM PREWENCYJNY „OSTROŻNIE - PIES"

CELE PROGRAMU:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zamieszkujących na podległym terenie

2. Wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej społeczeństwa

3. Ułatwienie kontaktu obywateli z Policją

4. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w obszarze, którego przedmiotowy program prewencyjny jest przewidziany

5. Zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń na terenie objętym programem 

 

 METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Nawiązanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom ujętym w  niniejszego programu.
 2. Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na łamanie prawa przez osoby posiadające psy.
 3. Reagowanie na stwierdzone przypadki łamania przepisów.
 4. Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, że w zależności od zaistniałej sytuacji odpowiednich podmiotów.
 5. Wyposażenie radiowozów, w szczególności służb patrolowo-interwencyjnych w tablice poglądowe dotyczące ras psów uznanych za niebezpieczne.
 6. Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich (psów).
 7.  Opracowanie materiałów oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych stanowiących element realizowanego programu oraz rozpowszechnienie ich wśród adresatów programu prewencyjnego.
 8. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie i na stronach internetowych.
 9. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych i dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami i promowanie wśród społeczności lokalnych obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz przez osoby w przedmiocie ujętym programem. Uwrażliwienie mieszkańców na losy pozostawionych bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianie odpowiednich instytucji o sytuacji zagrażającej życiu psów oraz osób trzecich.
 10. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajlnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania  specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami ( wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności z przedstawicielami stowarzyszeń ochrony zwierząt oraz schronisk dla zwierząt)  - przekazywanie uczniom materiałów profilaktycznych.
 11. Prowadzenie przez dzielnicowych w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa w zakresie trzymania psa
 12. Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej w różnego rodzaju imprezach plenerowych.

 

 

PROGRAM PREWENCYJNY "OGRANICZYĆ WANDALIZM"

  CELE PROGRAMU:            

1. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego(graffiti)


2. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu ujętego w niniejszym programie.

3. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,

4. Poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, lokalnymi mediami, szkołami oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby z innymi instytucjami w celu efektywniejszego przeciwdziałania zjawiska tzw. „graffiti”.

5. Poprawa świadomości prawno- wiktymologicznej osób starszych

 

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 1. Prowadzenie  współpracy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawisku wandalizmu
 2.  Prowadzenie przez dzielnicowego obchodu wspólnie z pracownikami cywilnymi będącymi administratorami kontrolowanych obiektów w celu wskazania miejsc zdewastowanych oraz potrzeby ich rewitalizacji.
 3. Podczas służby patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na niewłaściwy stan infrastruktury ( zjawisko „graffit)

 

 1. Informowanie podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów o stwierdzonych aktach wandalizmu.
 2. Objecie szczególnym nadzorem prewencyjnym miejsc gromadzenia się młodzieży oraz osób dorosłych gdzie można dochodzić do przejawów wandalizmu.
 3. Prowadzenie okresowych kontroli tych miejsc.
 4. Podejmowanie adekwatnych działań w zależności od zaistniałej sytuacji.
 5. Opracowanie, wydrukowanie oraz rozpowszechnianie ulotek ostrzegawczych stanowiących element realizowanego programu.
 6. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie.
 7. Aktywne uczestnictwo kierownika rewiru dzielnicowych oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. podczas spotkań rady osiedli, zebrań  w sołectwach. Wykształcenie wśród ludzi postaw przyczyniających się do dbania o mienie publiczne oraz prywatne w aspekcie zjawiska wandalizmu.
 8. Prowadzenie przez specjalistów ds. Prewencji Kryminalnej, specjalistów ds. nieletnich i dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazalnych w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej ze zjawiskiem wandalizmu.
 9. Prowadzenie przez dzielnicowych w ramach obchodu, indywidualnych rozmów z mieszkańcami w celu uczulenia ich na zjawisko tzw. graffiti.

  

Program prewencyjny "CYBERBEZPIECZNI"

        CELE PROGRAMU:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu
 2. Wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.
 3. Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 4. Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).
 5. Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 6. Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.
 7. Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
 

 1. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
   
 2. Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
   
 3. Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy telefonów komórkowych).
   
 4. Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji    z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.
   
 5. Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
   
 6. Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.
   
 7. Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.
   
 8. Organizowanie/współorganizowanie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich, profilaktyki i dzielnicowych KPP w Strzyżów w celu poszerzenia wiedzy na temat cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.
   
 9. Opracowywanie komunikatów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących unikania cyberzagrożeń oraz przeciwdziałania cyberprzestepczości i zamieszczanie ich na stronach internetowych podkarpackiej Policji, w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
   
 10. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
   
 11. Włączanie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty; zarówno o zasięgu lokalnym, jak też ogólnokrajowym (np. „dzień bezpiecznego Internetu”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.05.2013
Data modyfikacji 30.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Katarzyna Ciuba
do góry