Praktyki studenckie - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

 

 

 

 

PROCEDURA

 DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W STRZYŻOWIE

 

 

I. Wymagane dokumenty  

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w KPP
  w Strzyżowie, załącznik  nr 1 (dostępny na stronie: http://bip.strzyzow.kpp.policja.gov.pl)
 2. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 3. kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,
 4. kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 5. kserokopię programu (zakresu) praktyki,
 6. imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia uczelni (opiekun dydaktyczny),
 7. oświadczenie o niekaralności, załącznik nr 2
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załącznik nr 3
 9. informację w sprawie monitoringu wizyjnego, załącznik nr 4.

 

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie KPP w Strzyżowie
(pok. 101, tel. kontaktowy 17 2765-305) lub przesłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji
w Strzyżowie, ul. Andersa 2, 38 – 100 Strzyżów z dopiskiem „praktyki studenckie”.

 

                Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

III. Rozpatrzenie zgłoszenia

 

 1. Prawidłowe zgłoszenie opiniuje kierownik komórki organizacyjnej w której realizowana ma być praktyka, oraz pracownik Referatu Wspomagającego wykonujący zadania z zakresu Kadr KPP w Strzyżowie.
 2. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie.
 3. W zależności od możliwości organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie termin odbywania praktyki przez studenta może zostać zmieniony przez kierownika jednostki.
 4. Liczba miejsc odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie podyktowana jest aktualnymi możliwościami organizacyjnymi jednostki, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę.
 5. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, bez podania przyczyny.
 6. Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

 

 

IV. Zawarcie umowy

 

 1. Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną,
  a Komendą Powiatową Policji w Strzyżowie reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie.
 2.  Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze  stron).
 3. Umowę należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.

 

V. Organizacja i przebieg  praktyki

 

 1. W dniu rozpoczęcia praktyki student zgłasza się o godz. 7:30 do Kierownika Referatu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, ul. Andersa 2.
 2. W dniu rozpoczęcia praktyki, praktykant otrzyma imienną  przepustkę umożliwiającą przebywanie na terenie Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, ul. Andersa 2.
 3. Osoba zajmująca nieetatowe stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej KPP w Strzyżowie przeprowadzi szkolenie z zakresu ppoż.
 4. Osoba realizująca zadania służby bhp w KPP w Strzyżowie przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp.
 5. Pełnomocnik ds. OIN KPP w Strzyżowie zapozna praktykanta z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 6. Inspektor Ochrony Danych przeprowadzi szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania polityk administratora.
 7. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Strzyżowie właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych  przeprowadzi instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp.
 8. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Strzyżowie, w której realizowana jest praktyka zapozna lub wyznaczy osobę,  która zapozna praktykanta:

a)  z regulaminem KPP w Strzyżowie,

                        b) z zasadami odbywania praktyki w Policji,

                        c) ze strukturą organizacyjną KPP w Strzyżowie,

i będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki.

       9. Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

 

 

VI. Informacje uzupełniające:

 

 1. Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie są nieodpłatne. Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie odbywania praktyk.
 2. Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie nie organizuje praktyk zawodowych dla  uczniów szkół średnich.

Metryczka

Data publikacji 23.03.2010
Data modyfikacji 23.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Katarzyna Kosturek
do góry