Praktyki studenckie - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

http://bip.strzyzow.kpp.policja.gov.pl/download.php?s=359&id=8025

DECYZJA NR 83/2010 Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie, z dnia 07.09.2010 roku, w sprawie wprowadzenia procedury dot. przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie.

 

PROCEDURA DOT. PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W STRZYŻOWIE

 

 

 1. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie (KPP) przesyłają pocztą lub osobiście składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w KPP
  w Strzyżowie - zał. Nr 1 do procedury (dostępny na stronie: http://bip.strzyzow.kpp.policja.gov.pl)
 2. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 3. kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,
 4. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 5. imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia uczelni (opiekun dydaktyczny),
 6. kserokopię programu (zakresu) praktyki.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie KPP w Strzyżowie.

                Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 1. Rozpatrzenie zgłoszenia

 

 1. Zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
 2. Kandydat do odbycia praktyki podlega procedurze sprawdzenia w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
 3. Prawidłowe zgłoszenie opiniuje kierownik Referatu Wspomagającego KPP w Strzyżowie oraz kierownik komórki organizacyjnej w której realizowana jest praktyka.
 4. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie.
 5. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

 

Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktykę.

Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

 

 1. Zawarcie umowy

 

 1. Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną,
  a Komendą Powiatową Policji w Strzyżowie reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie.

 

 1. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze  stron).
 1. Organizacja i przebieg  praktyki
 1. Pełnomocnik ds. OIN KPP w Strzyżowie zapozna praktykanta z przepisem art. 266 § 1 kk oraz wyda praktykantom imienne przepustki umożliwiające przebywanie na terenie KPP.
 2. Osoba zajmująca nieetatowe stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej KPP w Strzyżowie przeprowadzi szkolenie z zakresu ppoż.
 3. Osoba realizująca zadania służby bhp w KPP w Strzyżowie przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp.
 4. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Strzyżowie właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych  przeprowadzi instruktaż stanowiskowy.
 5. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Strzyżowie, w której realizowana jest praktyka zapozna lub wyznaczy osobę,  która: 

1)zapozna praktykanta:

a)z regulaminem KPP w Strzyżowie,

b) z zasadami odbywania praktyki w Policji,

c) ze strukturą organizacyjną KPP w Strzyżowie,

 1. będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki.
 1. Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

 

 1. Informacje uzupełniające:
 1. Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu
  i zakwaterowania w czasie praktyk.
 2. Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie nie organizuje praktyk zawodowych dla  uczniów szkół średnich.

 

Formularz zgłoszeniowy na praktyki studenckie

 

Metryczka

Data publikacji 23.03.2010
Data modyfikacji 11.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Katarzyna Ciuba
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Katarzyna Ciuba
do góry