Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
        Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie jest Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie:
 • adres: ul. Gen. Władysława Andersa 2, 38-100 Strzyżów. 
 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych KPP w Strzyżowie: 
 1. W  Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. Odbiorcy danych osobowych. W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Katarzyna Kosturek
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Katarzyna Kosturek
do góry