Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnianie zasobów archiwalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie

Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, fotografie. W składnicy akt znajdują się m.in. dokumenty z okresu Polski Ludowej świadczące o wszelkich zmianach ustrojowych, rozwoju gospodarki regionu oraz stosunkach społecznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Jednym z podstawowych zadań składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie jest obsługa własnej instytucji poprzez gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów, ponadto wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania oraz przetwarzania danych. Równie ważnym zadaniem jest udostępnianie materiałów archiwalnych i prowadzenie działalności informacyjnej.

Zbiór archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie  obejmuje akta wytworzone od 1953 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.                  

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

- imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

- nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

- wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

- cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

 

Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie                                                                                                 

ul. Gen. Wł. Andersa 2                                                                                                         

38-100 Strzyżów


Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

- umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

- przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

- przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określa:
 
Ustawa  z 14  lipca  1983 r.  o  narodowym  zasobie archiwalnym  i  archiwach  (Dz. U. Nr 38, poz. 173);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2008 r. Nr 107, poz.679);

Uregulowaniem prawnym dotyczącym opłat za udostępnienia materiałów archiwalnych jest Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r.

Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42);

Zarządzenie  Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 16, poz.95).

 

 

 

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Strzyżowie

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie:

-  adres: ul. Gen. Wł. Andersa 2, 38-100 Strzyżów

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych:

-  adres: ul. Gen. Wł. Andersa 2, 38-100 Strzyżów,

-  e-mail: iod.strzyzow@rz.policja.gov.pl

 1. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji
  w Strzyżowie: 

W Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie, dane osobowe przetwarza się wyłącznie
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej
w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.  

 1. Odbiorcy danych osobowych:

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

            -   prawo dostępu do własnych danych osobowych,

             -    prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
                  przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego
                przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

            - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych
                w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
                dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

             -    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
                  Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
                przepisy RODO.

 

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

 1. Ograniczenia stosowania RODO:

 

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie
art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

 

 • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

 

 • 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

 

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Metryczka

Data publikacji 13.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Piotr Niemiec Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
do góry