Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

Udostępnianie zasobów archiwalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie

Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, fotografie. W składnicy akt znajdują się m.in. dokumenty z okresu Polski Ludowej świadczące o wszelkich zmianach ustrojowych, rozwoju gospodarki regionu oraz stosunkach społecznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Jednym z podstawowych zadań składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie jest obsługa własnej instytucji poprzez gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów, ponadto wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania oraz przetwarzania danych. Równie ważnym zadaniem jest udostępnianie materiałów archiwalnych i prowadzenie działalności informacyjnej.

Zbiór archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie  obejmuje akta wytworzone od 1953 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.                  

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

- imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

- nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

- wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

- cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

 

Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie                                                                                                 

ul. Gen. Wł. Andersa 2                                                                                                         

38-100 Strzyżów


Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

- umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

- przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

- przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określa:
 
Ustawa  z 14  lipca  1983 r.  o  narodowym  zasobie archiwalnym  i  archiwach  (Dz. U. Nr 38, poz. 173);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2008 r. Nr 107, poz.679);

Uregulowaniem prawnym dotyczącym opłat za udostępnienia materiałów archiwalnych jest Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r.

Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42);

Zarządzenie  Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 16, poz.95).

do góry